Regulamin Konferencji

Racibórz 20 czerwca 2016

— Regulamin konferencji —

organizowanych przez Bikotech Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Konferencje odbywają się w dniach i miejscach ściśle określonych w ofertach i programach poszczególnych wydarzeń.

1.2. Organizatorem konferencji jest firma Bikotech Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Królewskiej 7 lok. 18

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich uczestników.

1.4. Uczestnikami konferencji są osoby zawodowo związane z tematyką podejmowaną w trakcie obrad.

1.5. W ramach konferencji odbywają się specjalistyczne panele tematyczne.

1.6. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem www.bikotech.pl

2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa

2.1. Warunkiem udziału w konferencji jest:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego otrzymanego od organizatora.

2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez organizatora

2.2. Opłatę za konferencję należy przesłać na konto organizatora.

2.3. Uczestnikami konferencji są osoby, które wygłaszają prezentacje na dany temat oraz takie które prezentacji nie wygłoszą.

2.4. Koszt noclegu i dojazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie, chyba że w konkretnej ofercie jest wyraźnie zaznaczona inna opcja.

2.5. Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w konferencji, w terminach określonych przez organizatora.

2.6. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji upływa w terminie 21 dni przed rozpoczęciem obrad. Uczestnicy zgłaszający udział po tym terminie mogą nie mieć możliwości skorzystania z pełnej oferty konferencji.

2.7. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w konferencji. Rezygnacja uczestnika z udziału w konferencji winna być dokonana w formie pisemnej.

2.8. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji organizatorowi przysługuje zwrot:

  • Gdy organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem konferencji, organizator, pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział, zwróci uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 15% wartości całości opłaty.
  • Gdy organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem konferencji lub później ma prawo zatrzymać całą opłatę za udział, a jeżeli jej jeszcze nie otrzymał – może jej żądać, wraz z odsetkami ustawowymi.

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony organizatora.

2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w konferencji może odbyć się bez kosztowo. Jednocześnie organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez uczestnika w związku z konferencją.

3. Informacje o wystawcach i prawach autorskich

3.1. Pomieszczenia przeznaczone pod powierzchnie wystawiennicze dla firm-dostawców są wyraźnie oddzielone od pomieszczeń, w których będą prowadzone wykłady.

3.2. Organizator konferencji nie ponosi odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje wystawca do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.

3.3. Organizator konferencji jest uprawniony do wykonywania zdjęć/nagrań video/nagrań dźwiękowych w czasie konferencji, wykorzystywania ich oraz rozpowszechniania do celów marketingowych i reklamowych.

3.4. Prawa autorskie do zdjęć zdjęć/nagrań video/nagrań dźwiękowych określonych w ust. 3.3. przysługują organizatorowi.

3.5. Zdjęcia/nagrania video/nagrania dźwiękowe, o których mowa w ust. 3.3. nie będą naruszały prawa do wizerunku tzn. będą wykonywane oraz rozpowszechniane w warunkach niewymagających zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, o których mowa w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Ceny i warunki płatności

4.1. Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w konferencji otrzymuje uczestnik w formie oferty uczestnictwa bezpośrednio od organizatora.

4.2. Brak uregulowania należności za udział w konferencji w terminie podanym przez organizatora, upoważnia organizatora do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.

5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje uczestników konferencji wobec organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby organizatora.

5.2. Reklamacje uczestników konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konferencji.

5.3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od organizatora, organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

6.2. W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora, uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych organizatorowi przez uczestników konferencji.

6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

6.4. Wysłanie zgłoszenia/formularza rejestracyjnego, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.

6.7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji.

6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

6.9 Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.